ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. IDILIO cvba (hierna IDILIO), met ondernemingsnummer 0464.367.803 en maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten, Lage Weg 17B (admin@familydynamics.be, + 32 475 45 11 08, is een onderneming gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van KMO’s en familiebedrijven met het oog op het opbouwen van een sterke bedrijfsstructuur en interne werking.

1.2. De algemene voorwaarden van IDILIO zijn van toepassing op alle (online) inschrijvingen, opleidingen, opdrachten en overeenkomsten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke samenwerking die op basis van een van voormelde wijzen tot stand komt tussen IDILIO en de klant en zijn bepalend voor de inhoud hiervan, alsmede voor de algehele rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen IDILIO en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van IDILIO zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.4. Door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of overeenkomst of het (online) inschrijven op een opleiding verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.5. De algemene voorwaarden van IDILIO zijn steeds online te consulteren op www.werkmerk.be 

1.6. Indien zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dan dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

1.7. IDILIO behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte, overeenkomst opdracht of deelname aan een opleiding. Voor lopende opleidingen, opdrachten en overeenkomsten op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen ervan 

ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN 

2.1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsindicaties van IDLIO zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. Hetzelfde geldt voor wat betreft het online aanbod. In het geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal IDILIO hier uitdrukkelijk melding van maken in de offerte of op diens website in geval van online inschrijvingsmogelijkheden.

2.2. Behoudens andersluidende bepaling, kennen offertes die door IDILIO worden uitgeschreven een geldigheidsduur van zeven (7) kalenderdagen. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is IDILIO niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten, maar zullen de prijzen en modaliteiten gelden zoals gehanteerd door IDILIO op het ogenblik van het intekenen op de offerte.

2.3. IDILIO ziet toe op een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opleidingen en trajecten. In geval van afwijking tussen de diensten en de beschrijving ervan, meldt IDILIO dit onverwijld aan de klant en behoudt zij zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. IDILIO is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, inschrijfformulieren en – bevestigingen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4. Enkel een door de klant ondertekende offerte, overeenkomst of het online aanvaarden van de algemene voorwaarden bij inschrijving maakt, na schriftelijke bevestiging door IDILIO, een bindende overeenkomst uit. Inschrijvingen voor (online) opleidingen of (in-company) opleidingstrajecten zijn pas definitief na integrale betaling.

2.5. De overeenkomst met IDILIO wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur. In het geval de overeenkomst uit periodiek te verrichten behandelingen bestaat, zal de offerte of overeenkomst steeds aangeven in welke frequentie de dienstverlening zal plaatsvinden. Om geldig te zijn, dienen inschrijvingen voor een opleiding of training van IDILIO ten allen tijden elektronisch, dan wel schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

2.6. In geval van opleidings-of begeleidingstrajecten is een wijziging van de inhoud op vraag van de klant enkel mogelijk bij trajecten op maat (exclusieve trajecten) middels schriftelijk verzoek en mits aanvaarding door IDILIO. Het verzoek dient uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van het traject kenbaar gemaakt te worden. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt IDILIO zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant. (Online) opleidingen, trainingen of algemene opleidingstrajecten zijn niet vatbaar voor inhoudelijke wijziging.

2.7. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van IDILIO. Deze vergoeding zal in onderling overleg bepaald worden.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING 

3.1. Door het ondertekenen van de offerte of overeenkomst, dan wel door bevestiging van diens online inschrijving, verbindt de klant zich definitief.

3.2. Iedere persoon of maatschappij die diensten of opleidingen aanvraagt voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien IDILIO akkoord ging met de wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN FAMILY DYNAMICS

4.1. Opleidingen vinden plaats op de door IDILIO aangegeven data en locaties. De diensten van IDILIO worden in principe enkel uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die dienstverlening in het weekend en/of op feestdagen vereist, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt IDILIO zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten.

4.2. IDILIO zal de door haar te verrichten dienstverlening naar best inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van IDILIO het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkende schriftelijke afspraken. Geringe wijzigingen door IDILIO aan de inhoud van de opleiding of het begeleidingstraject die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het doel van de dienstverlening zijn toegestaan.

4.3. IDILIO behoudt zich het recht voor om een bepaalde dienstverlening te weigeren wanneer zij van mening is dat de gewenste opleiding of begeleiding niet de geijkte manier van handelen betreft of wanneer deze in strijd is met de waarden en normen van IDILIO, dan wel met de voorwaarden gesteld door de kmo-portefeuille.

4.4. Tenzij anders overeengekomen, behoudt IDILIO de volledige vrijheid in het aanwenden van ondersteunende materialen en technieken bij de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

4.5. IDILIO is steeds gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden, teneinde in een adequate dienstverlening te kunnen voorzien.

4.6. IDILIO verbindt zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. IDILIO zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van diens dienstverlening.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt door IDILIO om diens dienstverlening op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft IDILIO het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart IDILIO voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

5.2. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt in alle gevallen verstaan: de identificatiegegevens van de klant en diens functie binnen de onderneming. Voor trajectbegeleiding wordt daarnaast een zorgvuldig omschrijving van de problematiek vereist, alsmede het gewenste resultaat. Overige informatie noodzakelijk voor trajectbegeleiding zal in functie van de concrete omstandigheden bepaald worden.

5.3. In geval van gebreken of tekortkomingen is de klant verplicht IDILIO hiervan in kennis te stellen binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de opleiding, traject of begeleiding. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending) ter attentie van de zaakvoerders van IDILIO. In geval van trajecten waarbij een dienstverlening in verschillende fases voorzien wordt, geldt voormelde termijn vanaf het beëindigen van elke fase. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de verkregen dienstverlening. In geval van tijdige reactie dient IDILIO, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van één (1) maand te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening waarin IDILIO voorziet.

ARTIKEL 6 – (ONLINE) TRAINING, OPLEIDING EN BEGELEIDING

6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst in geval van (online) trainingen en opleidingen, aanvaardt de klant dat de (online) trainingen en opleidingen ontwikkeld werden voor een ruimer publiek en aldus niet noodzakelijk toegespitst op de specifieke behoeften van de klant. Enkel in-company opleidingen, trainingen en/of exclusieve (begeleidings-) trajecten kunnen op maat van de klant zijn.

6.2. Het organiseren en geven van (online) trainingen, opleidingen en/of begeleiding neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis, waarbij IDILIO alle redelijke maatregelen tracht te nemen teneinde deze op de vooropgestelde data en locaties te laten plaatsvinden. In geval van onvoldoende inschrijvingen, dan wel onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden, dewelke als overmacht gekwalificeerd worden, zoals o.m. ziekte, overlijden, bedrijfsstoornissen, technische problemen, of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers, heeft IDILIO het recht de inhoud, het tijdstip of locatie te wijzigen, dan wel de (online) training, opleiding en/of begeleiding te verplaatsen conform artikel 13.

6.3. De klant heeft het recht om diens deelname aan de (online) training, opleiding en/of begeleiding te annuleren zonder opgave van reden tot acht (8) weken voor aanvang van de training, opleiding of het begeleidingstraject. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren. Artikel 6.5 zal in dergelijk geval toepassing vinden.

6.4. Indien de klant annuleert tussen de acht (8) en vier (4) weken voor aanvang van de (online) training of opleiding is IDILIO gerechtigd op het aanrekenen van 25% van het inschrijvingsgeld zonder aftrek van toegestane kortingen. Indien de klant diens deelname aan een opleiding of training pas annuleert minder dan vier (4) weken voor de vastgestelde aanvangsdatum is het volledige inschrijvingsgeld exclusief zonder toegestane kortingen (100%) verschuldigd. Eventuele betaalde voorschotten zijn niet restitueerbaar en blijven verworven voor IDILIO.

6.5. In geval van annulering om redenen die geen uitstaans hebben met overmacht in hoofde van IDILIO of de klant zal steeds een administratieve kost van 25,00 € aangerekend worden. Deze administratieve kost zal verrekend worden met het bedrag waarop IDILIO gerechtigd is ingeval van laattijdige annulering. 

6.6. Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de (online) training, opleiding of begeleiding is het toegestaan om in vervanging te voorzien mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan IDILIO. De overdracht van eenzelfde inschrijving is slechts éénmaal mogelijk. Deze mogelijkheid staat enkel open voor (online) opleidingen of trainingen die niet persoonsgebonden of op maat zijn en wanneer er geen gebruik wordt gemaakt dan de kmo-portefeuille. Indien de klant niet aanwezig kan zijn en niet in vervanging kan voorzien, geeft dit geen aanleiding tot teruggave of vermindering van het inschrijvingsgeld en dit ongeacht de oorzaak van verhindering, behoudens wanneer dit door IDILIO gelet op de concrete omstandigheden passend en billijk wordt geacht. 

6.7. De prijzen voor opleidingen, trainingen en gefaseerde opleidingstrajecten zijn deze zoals weergeven op de website of in de offerte, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 2 werd gestipuleerd.

6.8. In geval van annulering dienen alle ontvangen materialen terug gestuurd te worden binnen de acht (8) dagen na eenvoudig verzoek hiertoe van IDILIO. Bij gebreke aan (tijdige) inlevering zal er zonder vereiste tot verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 195,00 € verschuldigd zijn. 

6.9. In geval van annulering door IDILIO gelden de bepalingen opgenomen onder artikel 13.

ARTIKEL 7 – TERMIJNEN

7.1. De (online) trainingen, opleidingen en opleidingstrajecten vinden plaats op de door IDILIO vastgestelde data. De uitvoeringstermijn voor begeleidingstrajecten, in-company-opleiding of -begeleiding wordt steeds in onderling overleg met de klant bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de voorziene dienstverlening. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de dienstverlening binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

7.2. In geval van in-company-opleidingen of begeleidingstrajecten zal het aantal sessies steeds in onderling overleg met de klant bepaald worden. De klant erkent hierbij dat het aantal vooropgestelde sessies een loutere inschatting betreft. De klant erkent dat het doorlopen van het volledige (opleidings-)traject noodzakelijk is en kan dan ook geen aanspraken opzichtens IDILIO doen gelden voor wat betreft de noodzaak tot het overschrijden van het aantal vooropgestelde sessies.

7.3. IDILIO behoudt zich het recht voor om in een gefaseerde uitvoering van de dienstverlening te voorzien in geval van in-company-opleidingen of begeleidingstrajecten.

7.4. De opgegeven uitvoeringstermijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant.

7.5. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door IDILIO worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE RECHTEN EN CONFIDENTIALITEIT

8.1. Alle informatie, inclusief knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, merken, logo’s, ideeën en methoden ontwikkeld door IDILIO die tijdens (online) trainingen, opleidingen, seminaries, infosessies opleidingstrajecten of begeleidingstrajecten worden aangewend, blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van IDILIO zonder dat hierbij enig auteursrecht, noch reproductierecht wordt toegekend aan de klant. De loutere overdracht van informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, merken, logo’s, ideeën of methoden aan de klant doet hier geen afbreuk aan. 

8.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDILIO gegevens uit en/of gedeelten van het verstrekte lesmateriaal door te geven aan derden, te publiceren, te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Indien de klant in wiens opdracht IDILIO trainingen of opleidingen voorziet een beroepsorganisatie, vakorganisatie, professioneel netwerk, werkgeversorganisaties, unie, vereniging of beroepsinstelling betreft, is doorgifte aan derden, vermenigvuldiging en verspreiding enkel toegelaten aan deelnemers van de desbetreffende trainingen of opleidingen geleid door IDILIO. Geenszins is het deze beroepsorganisatie, vakorganisatie, professioneel netwerk, werkgeversorganisaties, unie, vereniging of beroepsinstelling toegelaten de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, merken, ideeën of methoden verder aan te wenden voor eigen informatiesessies, opleidingen en dergelijken.

8.3. De URL’s of inloggegevens van de webportalen die toegang bieden tot online content mogen onder geen beding doorgegeven worden aan derden.

8.4. De klant is gerechtigd tot het aanwenden van de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, merken, ideeën of methoden voor persoonlijk gebruik. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, logo’s, merken, tekeningen, ideeën of methoden in eigen naam en eigen rekening, dan wel in naam en voor rekening van derden in (online) opleidingen, trainingen, workshops of studiedagen te voorzien, behoudens in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming vanwege IDILIO. Het recht op persoonlijk gebruik geldt daarnaast niet voor wat betreft de handelsmerken van IDILIO met inbegrip van de merknaam en het logo, dewelke uitsluitend door IDILIO geëxploiteerd mogen worden, behoudens in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. 

8.5. Het is de klant niet toegestaan de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, merken, ideeën of methoden dewelke tot de uitsluitende intellectuele eigendom van IDILIO behoren te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van IDILIO.

8.6. De klant erkent dat de dienstverlening van IDILIO betrekking heeft op relaties en persoonlijke ervaringen binnen het familiebedrijf en dat hiermee de veruitwendiging van bepaalde vertrouwelijke informatie door derden gepaard kan gaan. De klant verbindt zich in het kader hiervan tot het naleven van een discretie-en confidentialiteitsplicht.

ARTIKEL 9 – NIET CONCURRENTIE

9.1. Door kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden verbindt de klant die deelneemt aan (online) trainingen, opleidingen, opleidings- of begeleidingstrajecten zich er toe zich gedurende de duurtijd van de (online) trainingen, opleidingen of opleidings- of begeleidingstrajecten, alsmede voor een periode van één (1) jaar nadien te onthouden van het in eigen naam en voor eigen rekening, dan wel in naam en voor rekening van derden, organiseren of geven van (online) trainingen of opleidingen, workshops, begeleidingstrajecten of studiedagen en dit binnen België en Nederland, bij gebreke waaraan IDILIO het recht heeft op schadeloosstelling met een forfaitair minimum van 2.500,00 € per vastgestelde inbreuk en 250,00 € per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van IDILIO om een hogere schadevergoeding te vorderen.

9.2. Deze bepaling is niet van toepassing indien de klant voorafgaandelijke schriftelijke toestemming tot het organiseren van (online) trainingen, opleidingen, opleidings- of begeleidingstrajecten vanwege IDILIO bekomt, dan wel wanneer de klant in opdracht en voor rekening van IDILIO in (online) trainingen of opleidingen voorziet.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN EN BETALINGEN

10.1. De prijzen van IDILIO worden gebaseerd op de omvang en complexiteit van de voorziene dienstverlening en zijn deze zoals weergegeven op de website, in de offerte of overeenkomst.

10.2. De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief BTW. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, zijn de kosten voor benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de dienstverlening in de prijs inbegrepen. De prijzen voor trainingen en opleidingen zijn, behoudens anders vermeld, steeds inclusief lesmateriaal, catering en accommodatie, doch exclusief de kosten verbonden aan het verblijf (overnachting, ontbijt en avondmaal) op locatie.

10.3. In onder meer volgende gevallen is IDILIO gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte, waarvan de prijs steeds in onderling overleg bepaald wordt:

    Het opvolgen van vragen van de klant na het beëindigen van de opleiding, training of begeleiding;

    Extra begeleiding die niet in de initiële offerte of overeenkomst werden opgenomen;

    Het verhogen van het aantal deelnemers aan exclusieve (in-company) trajecten waarvan het aantal beperkt is tot 10 deelnemers;

    Vragen, trajecten of opdrachten volledig op maat van de klant;

10.4. De kostprijs voor diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de facturatie van IDILIO en wordt door IDILIO in rekening gebracht bij de klant.

10.5. Vanaf het ogenblik dat de offerte of overeenkomst wordt goedgekeurd of de klant de (online) inschrijving bevestigt, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant.

10.6. De dienstverlening is contant betaalbaar door middel van de daartoe opengestelde betalingsmethoden. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van IDILIO.

10.7. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 350,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van IDILIO voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

10.8. Onverminderd artikel 10.7 dienen facturen voor (online) trainingen en opleidingen volledig betaald te zijn bij aanvang van de desbetreffende training of opleiding, bij gebreke waaraan IDILIO zich het recht voorbehoud om de deelname van de klant te ontzeggen tot wanneer alle uitstaande rekeningen werden aangezuiverd, inclusief schadevergoeding en interesten. Voormelde bepaling is niet van toepassing in zoverre de klant in aanmerking komt voor subsidiëring via de kmo-portefeuille en hier ook daadwerkelijk toepassing van maakt.

10.9. IDILIO behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst mits eenvoudige kennisgeving, doch zonder vereiste tot ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

10.10. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan IDILIO en dit op schriftelijke en gemotiveerde wijze (brief, mail of aangetekende zending). Bij gebreke aan tijdig protest, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de inhoud van de factuur.

10.11. IDILIO behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens IDILIO. 

ARTIKEL 11 – GEBREKEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant heeft de verplichting om via een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending) tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan de zaakvoerders van IDILIO en dit binnen de acht (8) kalenderdagen nadat de diensten zijn geleverd. In geval van trajecten waarbij een dienstverlening in verschillende fases voorzien wordt, geldt voormelde termijn vanaf het beëindigen van elke fase. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan IDILIO meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van één (1) maand om hieraan tegemoet te komen, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is gelet op de betrokken dienstverlening waarin IDILIO voorziet.

11.2. Gebreken in de uitvoering of niet conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door IDILIO, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van IDILIO. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

11.3. IDILIO neemt geen verbintenissen op zich voor wat betreft het te bereiken resultaat van een opleiding, opleidings- en/of begeleidingstraject. Zij kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen het verwachte of gewenste resultaat.

11.4. IDILIO kan voorts niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, dan wel het niet bekomen van het verwachte of gewenste resultaat wanneer deze het gevolg is van de beslissing van de klant tot het voortijdig stopzetten van de opleiding, het opleidings- en/of begeleidingstraject.

11.5. De klant vrijwaart IDILIO in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.

11.6. De klant erkent en aanvaardt dat IDILIO de excepties en exoneraties, die derden waarop zij beroep doet in het kader van diens dienstverlening ten aanzien van IDILIO kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

11.7. Voor zover IDILIO in uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen, leveranciers of onderaannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun lichte, herhaaldelijke fout, zware fout of opzet, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen.

11.8. In geval van een toerekenbare tekortkoming in het kader van (online) trainingen, opleidingen, opleidings- en/of begeleidingstrajecten is de aansprakelijkheid van IDILIO steeds beperkt tot de (inschrijvings)prijs. In elk geval kan de verplichting tot schadeloosstelling niet verder reiken dan het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de BA-uitbating van IDILIO tussenkomst verleent. IDILIO is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, winstderving, materiële schade, indirecte schade of gevolgschade, noch indien deze aan de klant of aan derden is berokkend. 

11.9. Op straffe van verval van recht, dient iedere vordering van de klant tot schadevergoeding te worden ingesteld binnen een termijn van drie (3) maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST DOOR IDILIO

12.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van IDILIO onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van IDILIO.

12.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van IDILIO die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, overlijden, bedrijfsstoornissen, technische problemen of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers, embargo’s, wettelijke verplichtingen of verboden, terrorisme of oorlog.

12.3. Indien de overeenkomst door overmacht gedurende meer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel IDILIO als de klant het recht om de overeenkomst op schriftelijke wijze te herzien of te beëindigen, mits betaling van de reeds geleverde diensten, doch zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. In geval de overeenkomst bestaat uit het voorzien van (online) opleidingen en trainingen heeft IDILIO het recht de inhoud of locatie te wijzigen, dan wel de (online) training of opleiding te verplaatsen en dit ongeacht de duurtijd van de overmachtssituatie. De klant is gerechtigd om de (online) training of opleiding op een later tijdstip bij te wonen. Indien er geen nieuwe (online) training of opleiding kan worden voorzien door IDILIO zal het reeds betaalde terugbetalen.

12.4. IDILIO kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de klant ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de IDILIO gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst (vb. het niet voldoen aan de betalingsverplichting, onredelijk of storend gedrag binnen de groep, het verspreiden van negativiteit over IDILIO of diens medewerkers, het niet respecteren van de vereiste discretie en confidentialiteit).

Het recht van IDILIO om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant het reeds uitgevoerde gedeelte van de toevertrouwde opdracht en de aangeleverde materialen te vergoeden.

12.5. In zoverre de klant tot het annuleren van een (online) training of opleiding overgaat gelden de tarieven vervat in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. In zoverre de klant niet aanwezig is op het ogenblik dat de (online) training of opleiding doorgang vindt, is het gehele inschrijfgeld verschuldigd, behoudens in geval van afwijkende afspraken tussen partijen. Indien de klant niet aanwezig is op de ingeplande afspraak voor een sessie in het kader van een exclusief traject, wordt er door IDILIO een “no show” fee aangerekend van 175,00 €.

12.6. De klant heeft het recht om de overeenkomst inzake trajectbegeleiding ten allen tijden te beëindigen. In dergelijk geval heeft IDILIO van rechtswege het recht op vergoeding van de reeds geleverde diensten, alsmede op een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van het resterende gedeelte van het traject. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van IDILIO om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.

12.7. IDILIO behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van onmiddellijk en rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling.

ARTIKEL 13 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

13.1. IDILIO erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

13.2. De door IDILIO verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de dienstverlening, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. IDILIO erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat IDILIO hiertoe een rechtvaardigingsgrond kan inroepen of de benodigde toestemming heeft verkregen. 

13.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald, overheidsbevel, gerechtelijke beslissing, of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer IDILIO beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens voor het voorzien van de dienstverlening. In dergelijk geval ziet IDILIO toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

13.4. IDILIO verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking. 

13.5. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door IDILIO verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan IDILIO (peter@idilio.be of 2322 Hoogstraten, Lage Weg 17B).

13.6. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de dienstverlening worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening.

13.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij IDILIO (peter@idilio.be of + 32 475 45 11 08). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Voor vragen of bemerkingen kan de klant zich richten tot IDILIO te 2322 Hoogstraten, Lage Weg 17 B (peter@idilio.be of +32 475 45 11 08).

14.2. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van IDILIO is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en IDILIO die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.

14.3. De overeenkomst, algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

© 2020 IDILIO